سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

ترس رفتن
ساعت ۱٠:٤۳ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٦ شهریور ۱۳٩٦   کلمات کلیدی: علی صفایی حائری

ما انسان‌ها به خاطر نداشتن شناخت از خود و هستی،
خود را فدای هیچ‌ها کرده‌ایم.
نهایت آرزوی ما و مدینهٔ فاضلهٔ ما زندگی پست‌ترین موجودات عالم است...
بسیاری از عقده‌ها و بیماری‌های روانی بشر امروز برخاسته از این است که چرا به فلان متاع بی ارزش نرسیده است.
...
به گونه‌ای می‌خواهند به این بشر تلقین کنند که ناراحت نباش،
به خدا دل ببند یا اعتماد به نفس داشته باش که یک روز به این‌ها برسی!
...
ما دیندارها به اسم خدا و دین به او تلقین می‌کنیم که ناراحت نباش! بالاخره تو یک روزی به این متاع‌های بی‌ارزش می‌رسی.
آیا لذتی در این تلاوت تکرار و تحمل رنج و مرگ تدریجی هست؟
چه ترسی از رفتن داریم و چه شوقی در ماندن؟

از کتاب اندیشهٔ پنهان، علاءالدین اسکندری با نگاهی به آثار استاد فقید علی صفائی حائری ع.ص.


 
جریانات اسلامی
ساعت ٤:٥٠ ‎ق.ظ روز جمعه ٩ امرداد ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: علی صفایی حائری

ما امروز دو جریان رو در رو را می شناسیم:

جریانی که اعتقاد دارد، اسلام همه چیز دارد

لارطب و لایابس الا فی کتاب مبین

و بر این اساس به دنبال شواهد می گردد و در منابع و ادله جست و جو می کند، تا برای هر چیز در اسلام نمونه ای بیاورد، تا در برابر مدعیان و مهاجمان با دست پر بایستد

این جریان شامل طیف های گوناگونی است و در مراحلی به شوخی و طنز می انجامد، مثل شب ادراری در اسلام

ولی در میان بزرگان هم کسانی هستند که مثلا برای نظام مهندسی اقتصاد اسلامی، حتی اگر در منابع دلیلی نیافتند، به فتوایی که حتی مقبول و مطلوب خودشان هم نیست، توجه می کنند و نظام اقتصادی را بر آن استوار می نمایند

در برابر این ها جریانی است با طیف های متفاوت ضد دین و بی دین و آزاداندیشی و حتی معتقد و متدینی که این کلیت را قبول ندارد و مذهب را در هدایت به مبدأ و معاد محدود می نماید و از حوزه ی نیاز های دنیایی برکنار می داند و حتی اگر در منابع در مورد تربیت و اخلاق و سیاست و خوراک و پوشاک و معیشت بیاناتی باشد، تمام را حمل بر استطراد می کند و به راحتی از کنار آن می گذرد

 

از معرفت دینی تا حکومت دینی اثر استاد فقید علی صفائی حائری


 
انتخاب خیر و شر
ساعت ٦:٠٢ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٩ تیر ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: علی صفایی حائری

رسول می توانست تمامی مخالفین را از میان بردارد و پنهانی سرهاشان را زیر آب ببرد

ولی نوع حکومت او و تدبیر هدیناه النجدین نمی گذارد که رقیب را حذف کند و شیطان را بردارد

که آدمی باید در میان راه ها، انتخاب کند و با مقبل و همراه حق، مدبر و فراری ها را محدود نماید، که تدبیر الهی در میان دعوت رسول و شیطان و در چند راهه های غریزه و معرفت و ایمان به تدبیر جامعه در کنار تمامی قطب های موافق و مخالف و در کنار تمامی زمینه های فساد و صلاح می پردازد

از معرفت دینی تا حکومت دینی اثر استاد فقید علی صفائی حائری


 
عاقبت آگاهی
ساعت ٢:٥۳ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٦ تیر ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: علی صفایی حائری
انسان آگاه، 
انسانی که هستی را شناخته و نقش انسان را شناخته و جهت حرکت هستی و انسان را شناخته،
به این عقیده می رسد که در این کاروان متحرک هستی،
رکود کمتر از عقب گرد نیست
و عقب گرد جز تنهایی نیست
و تنهایی، در کویر هستی، جز مرگ نیست.

و به این عقیده می رسد که انسان باید بارور گردد 
و شکل خود را انتخاب کند و جهت بگیرد 
و در درون او و در جامعه ی او، جز حق حاکمی نماند.

به دنبال آن شناخت و این عقیده، 
آنجا که می بیند طاغوتی به سرکشی برخاسته 
و طاغوتی خلق را به بند کشیده و استعدادها را راکد گذاشته تا از آنها بهره بستاند، 
در آنجا آرام نمی نشیند 
برای گسترش حکومت حق در درون انسان و در جامعه ی او کوشش می کند.

کتاب عاشورا - استاد فقید علی صفائی حائری

 
سنجش عادت
ساعت ۳:٤٥ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٩ تیر ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: علی صفایی حائری
مادام که سنجشی در میان نباشد، 
ناچار عادت ها و سنت ها و تعصب ها میانه داری می کنند 
و گرد و خاک بالا می آورند 
و انسان را کور می سازند و او را از حرکت و رشد و پیشرفت باز می دارند، 
اما هنگامی که از روی سنجش انتخاب کنیم
آن وقت دیگر تعصب و سنت و عادت می میرند 
و شناخت و عشق، ما را به حرکت و پیشرفت وامی دارند
هر حقیقت متحرکی هنگامی که از سنجش و انتخاب نباشد 
و به عادت و تقلید رسید 
در واقع به قبرستان خود رسیده و با دست خویش گور خود را کنده است 

از کتاب اندیشه ی من اثر استاد فقید علی صفائی حائری

 
حکومت اسلام
ساعت ٤:٠٦ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٢ تیر ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: علی صفایی حائری
من می دیدم آن ها که مدعی هستند باید اسلام را از سرچشمه ی اصلی اش گرفت،
این اسلام را از راه اصلی اش،
از راه خودش به مقصد نمی رسانند 
و هنگام بیان کردن این اسلام از طرح های غیراسلامی مدد می گیرند
و بر قدرتی خارجی تکیه می کنند و فقط به کمک شعار می خواهند اسلام را قالب بزنند 
و پیاده نمایند،
در حالی که اسلام جز با پای خودش به مقصد نخواهد رسید 
و نه تنها هدف بلکه راه هم باید راه خودش باشد 
چه فرق می کند در قسمت سازندگی و تهیه ی افراد و یا جمع آوری اینها 
و یا در قسمت تبدیل شخصیت ها به قدرت و بستن افراد به حزب و به بنیان مرصوص 
و چه فرق می کند که در قسمت تربیتی اش و یا در قسمت های اعتقادی اش 
یا در نظام های اقتصادی و قضایی و جزایی و حقوقی اش
در تمامی این ها و جز اینها نمی توان جز 
از طرح اسلامی و راه حل های قرآن به سوی راه حل دیگری رفت 
و اگر رفتیم این دیگر حکومت اسلام و حقیقت اسلام نیست.

از کتاب اندیشه ی من استاد فقید علی صفائی حائری

 
سنت الهی
ساعت ۱٢:۱۸ ‎ق.ظ روز جمعه ٥ تیر ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: علی صفایی حائری
روزﮔﺎر ﻫﻤﺎن ﺑﺮﺧﻮردی را ﺑﺎ ﺣﺎﺿﺮﻳﻦ دارد ﻛﻪ 
ﺑﺎﮔﺬﺷﺘﮕﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺳﻨﺖﻫﺎ و قوانین حاکم، ثابت است
و آﺧﺮﻳﻦ ﺑﺮﺧﻮرد آن ﻣﺎﻧﻨﺪ اوﻟﻴﻨﺶ می باشد
که سنت ها تبدیل ناپذیرند
و اﻣﻮر دﻧﻴﺎ و دﻫﺮ ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛
زیرا از یک سنت واحد پیروی می کنند
و نیروﻫﺎی ﺟﻠﻮدار آن ﻣﺘﻈﺎﻫﺮ و در ﭘﻲ ﻫـﻢ و ﭘﺸـﺘﻴﺒﺎن ﻫـﻢ هستند

و به این جهت روزﮔﺎر ﻳﻚ ﺳﻴﺮ و ﺟﺮﻳﺎن واﺣﺪی دارد.

اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺣﻜﺎﻳﺖ از اﺳﺘﻤﺮار آدمی دارد ﻛﻪ در دﻧﻴﺎ ﺑﻘﺎئی ﻧﺪارد و
دﻧﻴﺎ ﻣﻘﺼﺪ او ﻧﻴﺴﺖ.

آن ﻛﺲ ﻛﻪ در فرصتی ﻛـﻪ روزﮔـﺎر ﺑـﻪ او داده ﺳﺒﻘﺖ ﺑﮕﻴﺮد
و ﺑﺎ ﻧﻈﺎم هستی ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺑﻬﺸـﺖ میرسد
و آن کس که از فرصت ها اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻜﻨﺪ
و ﺑﺮﺧﻮرد مناسبی ﺑـﺎ روزﮔـﺎر نداشته باشد عقب می افتد
و خاسر می شود و می سوزد.

استاد فقید علی_صفائی_حائری
ازکتاب علی علیه السلام استمرار انسان

 
علی و استمرار انسان
ساعت ۳:۳٧ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٥ خرداد ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: علی صفایی حائری
دﻧﻴﺎ، 
ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ آن، ﺣﺐِ آن و در ﻧﻬﺎﻳـﺖ ﻋﺒـﺪ او ﺷـﺪن؛
انسان را گرفتار هم و غمی میکند که
او را رﻫـﺎ ﻧﺨﻮاﻫـﺪ ﻛـﺮد
و به شکل
ﻣﺘﻨﺎوب به سراغ او می آید...

و اﻳـﻦ ﺷـﻴﺪاﺋﻲ و ﭘﺮﺳﺘﺶ دﻧﻴﺎ،
ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ آﻓﺎت و آسیب ها می شود
که او را دائم برافراشته نموده،
و هدف قرار می دهد.

استاد فقید ع.ص. به نقل از کتاب علی علیه السلام و استمرار انسان

 
آدم پوک
ساعت ۱٢:٢٠ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٢ خرداد ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: علی صفایی حائری
مادامى که عمل تو در اعماق ریشه ندوانده باشد
و از شناخت و احساس تو مایه نداشته باشد،
این عمل به درد دیگران مى‏خورد و حتى‏ بهشت هم مى‏سازد،
ولى نه براى تو که خودت را به جهنم انداخته‏ اى و با چشم کور،
راه افتاده ‏اى.
این بزرگترین جنایت است که یک دسته بشناسند و بسنجند و تصمیم بگیرند 
و من اجرا کنم. 
مگر مغز من در سر دیگران است که براى من تصمیم مى‏گیرند؟
این گونه حرکت گرچه سریع‏تر و راحت‏تر است
ولى انسانى نیست
و ادامه ‏اى نخواهد داشت.
بریدگى میان انسان و عمل از همین مسخ مایه مى‏گیرد 
و به بیگانگى از خویش و به دل‏مردگى منتهى مى‏شود.

تو اگر مى‏خواهى با عمل خوبت به خوبى برسى
و بهره‏ بردارى و رفعتى بگیرى و بالاتر بروى، وسعتى بیابى 
و ظرفیتى به دست بیاورى، ناچارى که از اینجا شروع کنى.
ناچارى که پیش از عمل،
خلوت و نظارت و شناخت و هدف و طرح و نقشه ‏اى داشته باشى 
وگرنه آبى هستى که به آسیاب دیگران مى‏ریزى.
و این دستور است که:
" لاتَجْعَلْ رقبَتَکَ جِسْراً لِلنَّاسِ"
از گردن خودت براى دیگران پل نساز که آنها برسند و تو بمانى.
آنها که مى‏خواهند از تو گوش درست کنند و چشم بگیرند و مغزت را بخورند،
هر که باشند جنایت‏کارند.
آنچه که استبداد را شکل مى‏دهد،
همین پوک شدن آدم‏ها و از دست رفتن‏ بینات‏ و کتاب‏ و میزان‏ است.
سردسته‏ ى تمام اس‏اس ‏هاى استضعاف و استبداد و استثمار و استعمار و ...
سردسته ‏ى تمامى اینها همان پوک کردن و استخفاف است.

"فَاسْتَخَفَ‏ قَوْمَهُ فَأَطاعُوهُ"
فرعون هنگامى که آدم ‏ها را پوک کرد،
مى‏تواند آنها را از خودش پر کند و مى‏تواند آنها را به دام بیندازد، 
چون آدم‏ هاى پوک مجبورند که 
از تو بپرسند و تو هم مجبورى که به آنها بگویى.

استاد فقید علی صفائی حائری کتاب صراط

 
تجاوز و انحطاط
ساعت ۱۱:٢٤ ‎ق.ظ روز جمعه ٢۸ فروردین ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: علی صفایی حائری

تجاوزها و ستمگری ها، در حوزه ی جامعه،
آدم ها را عاصی و سرکش می سازد
و در تنهایی یا گروه های پراکنده و مرتبط،
خواب راحت را از چشم ستمگرها می گیرد
و اگر سرکوب ها آنقدر دقیق و اطلاعاتی باشند که راهی برای عصیان نگذارند،
ناچار به انحطاط روحی و فرورفتن در روزمرگی ها و عیاشی ها
و یا به سقوط و تباهی استعدادها منتهی می شود
و نسل زبون و مرده،
استعداد ستمگرِ طاغوت را هم، کور می کند و او را با دست خودش به چاله می اندازد.


از کتاب چهل حدیث از امام حسین علیه السلام .
استاد فقید علی صفائی حائری

 
وارثان عاشورا
ساعت ٧:۳٢ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۱ اسفند ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: علی صفایی حائری

 ضعف دین‌داران و نقطه‌های غرور و وابستگی و زمینه‌های شکست، باید آموزگار کسانی باشد که ضرورت راه و ضعف رهروان را دیده‌اند و نمی‌توانند درجا بزنند و نمی‌توانند که بی امکان به راه بیفتند که باید عِدّه و عُدّه بسازند و برای عبور از عقبه‌ها و گردنه‌ها آماده شوند و خیال نکنند که شیب موافق، همیشه مددکار است که در هنگام درد و رنج و بروز گردنه باید موتورها روشن شود و انگیزه‌ها جان‌دارتر شود و انتظار مزد و سپاس از دل برود...

و تازه خوف و ترس از کاری که مطابق استعداد و توان تو نبوده و یا بر فرض تطابق با توش و توانِ تو، برابر با مقصد و مطلوب تو نبوده، این دو ترس در جان تو بنشیند، که به شهادت سوره‌ی هل اتی بدون ایثار و بدون چشم داشت مزد و سپاس و بدون این دو خوف از کارهای ناقص و یا کارهای تمام ولی نامطابق و نابرابر با مطلوب تو که بالاتر از بهشت و بیشتر از قرب و تا حد رضا و رضوان است که بشارت این سوره بدون این همه مدحی نیست و امضایی بر کارنامه‌ی ما نمی‌نشیند.

کتاب وارثان عاشورا – عین. صاد.


 
سهو در عمل
ساعت ۱۱:٠۸ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۳ دی ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: علی صفایی حائری
آدمی را غفلت گرفتار می سازد، در این بحثی نیست.

سهو در عمل، طبیعی انسان است؛
ولی سهو از عمل و ترک آن کاشف از دلدادگی انسان به موضوع دیگری است.
ذهن آدم به آنچه اهمیتش را پذیرفته مأنوس می شود.
هنگامی که اهمیت ها را و دلدادگی ها را در جای دیگر دارم
و برای خودنمایی به کاری مشغول می شوم،
طبیعی است که سهو مشت مرا باز می کند
و خود نمایی و ریای مرا مشخص می سازد.
‏ع.ص.

 
پس از عاشورا
ساعت ۱٢:۱۳ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٤ آبان ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: علی صفایی حائری

داستان نینوا نشان داد آن‌وقت که مردم از یزید بریدند، باز به سراغ علی بن الحسین علیه‌السلام نیامدند و همین نکته نشان می‌دهد که حکومت علوی:
1. نیاز به دگرگون شدن تلقی مردم از خویش.
2. نیاز به تربیت مهره‌های کارساز.
3. نیاز به جایگزین ساختن آن‌ها دارد.
مادام که این نیازها تامین نشده باشد کار با فتک و ترور و کشتن سردمداران درست نمی‌شود: 
ان الایمان قید الفتک.
کتاب وارثان عاشورا – عین. صاد.


 
وارثان عاشورا
ساعت ۸:٥٢ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۱ آبان ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: علی صفایی حائری

مادام که ما نگاه تطبیقی بر خویش نداشته باشیم، حقایقی تاریخی هرچند که احساس ما را سرشار کند و یا ما را مشغول کند و سرگرم نماید، برای ما عبرت و آموزگار نخواهد بود.

مادام که ما خود را با اصحاب حسین مقایسه نکنیم و رنج‌های حقیر و ترس‌های حقیر و آرزوهای حقیر و عذرهای بدتر از گناه و توجیه‌های حقیر خود را با آن‌ها نقادی نکرده باشیم و از آن حجت‌ها درس نگرفته باشیم، نه آن‌ها و نه عظمت‌شان را می‌شناسیم و نه خود و حقارت‌مان را. حقارتی که به خاطر حرف‌های بد و برخودرهای نامطلوب، ما را به ارتداد و یا روزمره‌گی می‌کشاند و از هرگونه شروع جدید و حرکت مستمر باز می‌دارد. تا آن‌جا که مکر دشمن و باطل دوست، ما را از حقمان می‌نشاند و جدا می‌سازد.

کتاب وارثان عاشورا – عین. صاد.


 
فقتنه شبهه
ساعت ٧:٤۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٧ آبان ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: علی صفایی حائری

شبهه زمینه ساز فتنه است و فتنه‌ها عامل بدعت و انحراف.

در شبهه از ابهام در اعتقاد و بینش آغاز می‌کنند و با هجوم به ارزش ها و اهداف و با زیر سوال بردن روش‌ها و مایوس کردن از نتیجه‌ها و حتمی کردن شکست و زبونی، کا بازگشت و وادادگی و تسلیم و ذلت‌پذیری را آسان می‌نمایند.

...و با این هر دو، کار را به آنجا می‌کشد که از دین و سنت کنار می‌کشی و با بدعت و انحراف کنار می‌آیی و می‌توانی شیاطین و طاغوت‌ها را تحمل کنی.

کتاب وارثان عاشورا – عین. صاد.


 
آرزوی مرگ
ساعت ۱٢:۱٢ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٦ آبان ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: علی صفایی حائری

دلی که موقف دنیا برای او گشاد است و این مرتع برای او سرسبزی و شادابی دارد، کوچ نمی‌کند و رحل نمی بندد و بانگ رحیل را انتظار نمی‌کشد و حتی بر نمی‌تابد که خط زندگی او با خط مرگ تقاطع دارد و مرگ او را از کارها و خواسته‌ها و آرزوها و نتایج کارهایش جدا می‌کند و از بت‌هایش دور می‌سازد.

تمنّای مرگ برای کسانی است که ولایت خدا را به دست آورده‌اند و مرگ برای زندگی آن‌ها دریچه‌ای است و ادامه‌ای، نه هادم و حاطمی که لذت‌ها را بسوزاند و کاخ آرزوها را خراب کند، که در خطاب به یهود در سوره‌ی جمعه آمده:

ان زعمتم انکم اولیاءلله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین.

 

کتاب وارثان عاشورا – عین. صاد.


 
عاشورا
ساعت ٥:٥۳ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۳ آبان ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: علی صفایی حائری

 

عاشورا روز حسین است و هیچ روزی مثل روز حسین نیست.

عاشورا تنها یک روز نیست، بلکه تمامی تاریخ است. همان طور که کربلا تنها یک قطعه‌ی خاک نیست. کربلا جغرافیای نامحدود این تاریخ گسترده است. با این زمینه، سوال این است که وارث عاشورا کیست؟ چه چیزی برای چه کسی از عاشورا باقی مانده است؟

وارث قرابت می‌خواهد؛ قرابتی بدون حائل و بدون مانع.

فرزندی که قاتل پدر باشد، ارث نمی‌برد. فرزندی که کافر باشد از مسلمانان ارث نمی‌برد.

آیا حسین را نکشته‌ام؟

آیا من از آن چه که فهمیده‌ام، چشم نپوشیده ام و کفر نورزیده‌ام؟

کتاب وارثان عاشورا – عین. صاد.


 
ذبیح
ساعت ۱۱:٢۳ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۳ مهر ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: علی صفایی حائری

ذبیح کسی است که در منی، بعد از عرفات و مشعر ذبحش کرده‌اند. بعد از رسیدن به کعبه و کناره‌گیری از کعبه، بعد از رسیدن به مشعر و عرفات، بعد از رسیدن به منی‌ها و علاقه‌ها، ذبح شده، آن‌ هم با دست ابراهیم، و به یاد حق.

این ذبیح، لزومی ندارد که حتی رگ‌هایش پاره شود، که این رگ‌ها را قبل از آنکه ابراهیم با چاقو پاره کند، با تسلیم پاره کرده. خدای ابراهیم نمی‌خواهد که اسماعیل‌ها از بین بروند، می‌خواهند که ابراهیم‌ها آزاد شوند.

وقتی که ابر اهیم آن بند‌ها را برید و آن رشته‌ها را جدا کرد، ذبیح، ذبیح است و ابراهیم ابراهیم. او نمی‌خواست که اسماعیل‌ها از بین بروند، که می‌خواست پیام‌ها به وجود بیایند. این است که قبل از اینکه اسماعیل حتی رگ‌هایش بریده شود، اسم ذبیح را دارد. و آن هم ذبیح الله، نه ذبیح زمان و مذبوح زمین. نه مرده‌‌ی زمان و مردار زمین.

حقیقتِ حج – صفایی حائری


 
مسلم و وارثان عاشورا
ساعت ٧:٥٠ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٢ مهر ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: علی صفایی حائری

مسلم به ما آموخت که با هدفی در سطح حکومت علوی و حسینی،

و با تنها ماندن در چنگال دشمن،

و ناکامی در ماموریت و شکست در ارزیابی،

می‌توان شبی روشن و آرام و قلبی مطمئن و محکم و ضربه‌هایی کمرشکن داشت.

کتاب وارثان عاشورا – عین. صاد.


 
شهید غیب
ساعت ٧:۱۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٩ شهریور ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: علی صفایی حائری

 

«قل اتحاجوننا فی الله»؛

رسول من! بگو با پذیرفتن الله، عبودیت و استمرار و یک‌پارچگی و اخلاص ناگزیر است و بدون پذیرفتن او هم دیگر امر جامعی باقی نمی‌ماند. چون اگر دل آدمی از محدوده‌ی شهادت گذشت و به غیب رسید، تمامی کارهای او الهی است و آخرتی است و اگر این دل از این محدوده نگذشت تمامی عبادت‌ها و ادعاها و اثبات الوهیت و توحید، نفسانیت و دنیاست و شرک و کفر است.

«قل اتحاجوننا فی الله».

با پذیرش الله جایی برای جدال نیست، که «هو ربنا و ربکم»؛ او پروردگار شماست.

«ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم»؛ و این ربّانیت کارها را به ما باز می‌گرداند و گریبان‌گیر ما می‌سازد.

«و نحن له مخلصون»؛ و ما برای او اخلاص آورده‌ایم و این اخلاص در نیّت و در عمل و در دین تجلّی دارد و هیچ تفریق و بریدگی را در سه حوزه‌ی معرفت و احساس و عمل و در حوزه‌ی نیّت و در حوزه‌ی دین تحمل نمی‌کند، که معرفتِ ربوبی با عمل فرعون مونتاژ نمی‌شود و محبت الهی با محبت دنیا هماهنگ نمی‌شود و این شرک‌ها با توحید و با اخلاص، آن هم در وسعت دین و نیّت و عمل، سازگار نمی‌ماند.

حقیقتِ حج – صفایی حائری


 
مدیریت دینی
ساعت ۱۱:٤٧ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٠ امرداد ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: علی صفایی حائری

 

 

کسانی که خیال می‌کنند مدیریت دینی فقط براساس فقه حکم نه فقه دین و فقط با توجه به آموخته‌های مدرسه و با چشم‌پوشی بر روی واقعیات جهانی، اجتماعی و انسانی و با تنگ‌چشمی و حذف صف کشیدگان و چشم انتظاران و امتیاز خواهان، نه جذب و نظارت بر آن‌ها ... و با کناره گیری از صحنه‌های جهانی و انزوای سیاسی نه دخالت در بینش توده‌ها و ایجاد صفوف تازه در جوامع مسلم و غیرمسلم و ائتلاف‌های جدید و بهره‌برداری از اختلاف‌های ضروری اروپایی، آمریکایی، آسیای جنوب شرقی که تضاد منافع آن‌ها را تشدید کرده است؛ کسانی که خیال می‌کنند مدیریت دینی این گونه محدود و چشم‌پوش و تنگ‌چشم و منزوی است، نه دین، نه جهان و نه انسان را شناخته‌اند و نه برای بن‌بست این انسان سرکش و این دنیای پیچیده و قانونمند حرفی و همتی دارند.

کتاب وارثان عاشورا – عین. صاد.


 
وارثان عاشورا
ساعت ۱:٥۸ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٩ تیر ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: علی صفایی حائری

کسانی که می‌بینند چگونه در میان بندگان خدا با گناه و تجاوز،

زمینه‌ی حکومت را فراهم می‌کنند

ولی در برابر آن‌ها با کار‌ها و حرف‌ها،

چیزی را برهم نمی‌زنند و تحوّلی را نمی‌خواهند،

همچون ستمگرانند و سزاوار همان جایگاهند.

کتاب وارثان عاشورا – عین. صاد.


 
با او بودن
ساعت ٧:٠۳ ‎ب.ظ روز جمعه ٦ تیر ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: علی صفایی حائری

گرچه با او بودن را هنوز نیاموخته ام

ولی

با غیر او بودن را هم 

نمی توانم.

برگرفته از کتاب وارثان عاشورا - ع. ص.


 
حسنه
ساعت ٩:٢٦ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: علی صفایی حائری

حسنه نعمتی است که به خوبی مصرف شده است ولی این مصرف خوب یک قید دیگر می‌خورد تا از رنج آتش جدا شود و به صالحات برسد.

که صالحات، خوبی (حسنه) با توجه به مصرف و جایگاه و جهت و مقصد است و همین است که رنج سوختن ندارد.

«ربنا اتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه وقنا عذاب النار»

حقیقتِ حج – صفایی حائری


 
خصومت بخاطر تفاوت هدف
ساعت ۱٠:٥٧ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۸ فروردین ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: علی صفایی حائری

«و من الناس من یعجبک قوله فی الحیوه الدنیا»

از مردم کسانی هستند که گفته‌ی آن‌ها در زندگی دنیا تو را به اعجاب می‌آورد و یا گفته‌ی آن‌ها تو را در این زندگی به اعجاب می‌آورد.

اعجاب گفته‌ی آن‌ها در مورد زندگی دنیا و یا اعجاب تو در این زندگی دنیا از آن‌ها، به خاطر پختگی حرف‌ها و به عمل رسیدن طرح‌ها و نتیجه دادن کارهاست.

آن‌ها کوششی دارند که با گفته‌ها و حرف‌هاشان هماهنگ است.

این هماهنگی اعجاب‌آور است.

این‌ها گذشته از حرف‌های خوب، دل خوب و نیّت خوبی هم دارند و خدا را گواه می‌گیرند و خداوند هم آن‌ها را تکذیب نمی‌کند.

«و یشهد الله علی ما فی قلبه»

این‌ها خدا را بر آنچه که دل دارند گواه می‌آورند، که در دل جز سعادت و رفته و راحت و عمران و تمدن و امن و توسعه را نمی‌خواهند، ولی با این گفته و با این دل، «و هو الد الخصام»؛ این‌ها شدیدترین دشمنان هستند و یا کوشش و تلاش آن‌هاست. خصومت‌ها با تفاوت اهداف آغاز می‌شود و با توجه به صداقت و کارایی و تاثیر، شدت می‌یابد و این دلیل خصومت و شدت خصومت است.

«و اذا تولی سعی فی الارض»؛

و هنگامی که عهده‌دار شوند آن‌ها در زمین تلاش و کوشش می‌کنند.

«لیفسد فیها» و این تلاش عظیم در این محدوده نتیجه‌ی فساد را دارد، گرچه آن‌ها هدف فساد نداشته باشند

و این نکته قابل تامل است که این‌ها نمی‌کوشند، که فساد کنند ... قصد اصلاح دارند، ولی این تقدیر و تدبیر غلط نتیجه‌ای جز فساد و اهلاک ندارد.

حقیقتِ حج – صفایی حائری


 
محسن
ساعت ۱٢:٤٠ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٤ فروردین ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: علی صفایی حائری

 

 مُحسن، محبوب تر از متّقی و مومن و مسلم است.

حقیقتِ حج – صفایی حائری


 
بریدن از غیر
ساعت ٩:۱٢ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٢ خرداد ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: علی صفایی حائری

برای رسیدن به حیات چاره‌ای نیست، جز اینکه از غیر او ببرند

و از روح حق برخوردار شوند

و پیوندشان را از غیر حق ببرند

و در این حد کسانی که به این روح رسیدند، به حیات رسیده‌اند.

حتی اینها با مرگ از بین نمی‌روند و از دست نمی‌روند؛

چون حیات انسان در انتخاب او خلاصه می‌شود.

حقیقتِ حج – صفایی حائری


 
عزت
ساعت ٩:۱٥ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٦ خرداد ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: علی صفایی حائری

 

آنچه آدمی را از لغزش نجات می‌دهد معارف و بیّنات نیست،

که توجه به عزّت و حکمتِ حق هم هست.

حقیقتِ حج – صفایی حائری


 
بزرگیِ انسان
ساعت ٦:٤٠ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٦ اسفند ۱۳٩٢   کلمات کلیدی: علی صفایی حائری

     به نام خدا

انسان بزرگ تر از این زندگی و عظیم تر از این هستی است.

این است که راه می افتد و هنگامی که راه افتاد دیوارها را احساس می کند و زندان را می فهمد و پوچی و عبث در این بن بست تجربه می شوند!

از کتاب صراط، ع.ص.