سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

انجیل متی
ساعت ٥:٢٢ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٧ تیر ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: عهدین
آنچه مقدس است
به سگان مدهید
و نه مروارید های خویش
پیش خوکان اندازید
مبادا آنها را پایمال کنند
پس آنگاه برگردند
و شما را بردرند.

عهد جدید
انجیل متی
باب 7 آیه 6
ترجمه پیروز سیار
نشر نی

 
عاقبت کار!
ساعت ٤:٠٤ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٤ تیر ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: عهدین
آنچه مقدس است
به سگان مدهید
و نه مروارید های خویش
پیش خوکان اندازید
مبادا آنها را پایمال کنند
پس آنگاه برگردند
و شما را بردرند.

عهد جدید
انجیل متی
باب 7 آیه 6
ترجمه پیروز سیار
نشر نی

 
دیباچه عهد جدید
ساعت ۱:۱٥ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۳ تیر ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: عهدین
عهد جدید مجموعه آثاری است که مسیحیان به کتاب مقدس عبرانی افزوده اند. 
این مجموعه مشتمل بر بیست و هفت اثر است 
که جملگی به زبان یونانی نگاشته شده اند...
که جایگاه یگانه ای در منابع مسیحیت دارند
چرا که معیار ایمان و عالی ترین منبع دینی مسیحیان شمرده می شوند.
عهد جدید بخش دوم کتاب مقدس را تشکیل می دهد 
و بخش نخست این اثر که در اصل کتاب دینی یهودیان است
از سوی مسیحیان عهد عتیق نام گرفته تا این دو قطعه از یکدیگر تمایز یابند.
از دیباچه عهد جدید بر اساس کتاب مقدس اورشلیم ترجمه پیروز سیار - نشر نی

 
استجابت دعا
ساعت ٩:٤٢ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۸ خرداد ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: عهدین
انسانی که از برای گناهان خویش روزه می گیرد، 
پس آنگاه می رود و دگرباره گناه می کند؛
چه کس دعای او را مستجاب خواهد ساخت؟

عهد عتیق - کتاب یشوع بن سیرا ترجمه پیروز سیار

 
نام نیک
ساعت ٤:٠٧ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٧ خرداد ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: عهدین
دغدغه ی نام خویش را داشته باش
چه نامی که از تو باقی خواهد ماند
بسی به از هزار بار زر است.
زندگی سعادتمندانه ایامی چند می پاید
لیک نام ارجمند تا ابد می ماند.
عهد عتیق
کتاب های قانونی ثانی
براساس کتاب مقدس اورشلیم
کتاب یشوع بن سیرا
باب 41 آیه 12-13
ترجمه پیروز سیار
نشر نی

 
کتاب یشوع
ساعت ٩:٢٧ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۱ خرداد ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: عهدین
به هر بادی روفته مشو
و به هر راهی روان مگرد
...
به تندی بشنو
و به کندی پاسخ خویش بگوی
...
عزت و خجلت در کلام است
و زبان آدمی سبب مصیبت اوست.

از عهد عتیق کتاب یشوع بن سیرا ترجمه پیروز سیار