سکوت سنگین

من گرفتار سنگینی سکوتی هستم که گویا قبل از هر فریادی لازم است

پند قابوس نامه
ساعت ۱٢:۱٢ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٤ شهریور ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: قابوس‌نامه

به غم مردمان شادی مکن تا مردمان نیز به غم تو شادی نکنند.

دادْ دِه تا دادْ یابی.

خوبْ گوی تا خوبْ شنوی.

و اندر شورستان تخم مکار که برندهد و رنج بیهوده بُوَد، یعنی که با مردمانِ ناسپاسْ مردمی کردن چون تخم بود که به شورستان افگنی.

نقل از گزیده قابوس نامه عنصرالمعالی کیکاوس بن اسکندر بن قابوس بن وشمگیر به کوشش غلامحسین یوسفی نشر شرکت انتشارات علمی و فرهنگی


 
حرمت والدین
ساعت ۱٢:٠٢ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٧ شهریور ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: قابوس‌نامه

 

کمتر حرمت پدر و مادر آن است که هر دو واسطه‌اند میان تو و آفریدگار تو، پس چندان که آفریدگار خود را و خود را حرمت داری واسطه را نیز درخور او باید داشت...

پس حق پدر و مادر اگر از روی دین ننگری از روی مردمی (انسانیت) و خرد بنگر که پدر و مادر مُنْبِت (رستنگاه) نیکی و اصل پرورش نفس تو اند و چون در حق ایشان مقصر باشی چنان نماید که تو سزای هیچ نیکی نباشی که آن کس که حقْ شناسِ نیکیِ اصل نباشد نیکی فرع را هم حق نداند، و با ناسپاسان نیکی کردن از خیرگی بود.

نقل از گزیده قابوس نامه عنصرالمعالی کیکاوس بن اسکندر بن قابوس بن وشمگیر به کوشش غلامحسین یوسفی نشر شرکت انتشارات علمی و فرهنگی صفحه 25


 
صدقه
ساعت ۱٢:۱٠ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٠ شهریور ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: قابوس‌نامه

 

صدقه اگرچه فریضه نیست، در مروت و مردمی است، چندان که می‌توانی همی ده و تقصیر مکن (کوتاهی نکن) که مردمِ صدقه دِه، پیوسته در امن خدای تعالی باشند و ایمنی از خدای تعالی بغنیمت باید داشت.

نقل از گزیده قابوس_نامه عنصرالمعالی کیکاوس بن اسکندر بن قابوس بن وشمگیر به کوشش غلامحسین یوسفی نشر شرکت انتشارات علمی و فرهنگی


 
قابوس نامه 2
ساعت ۱٢:٤٠ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۳ شهریور ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: قابوس‌نامه

 

آگاه باش ای پسر که روز رفتن من، نزدیک است و آمدن تو بر اثر (به دنبال) من زود باشد.

چه امروز تا در این سرای سپنجی (دنیای فانی) باید که برکار باشی و زادی و پرورشی را که سرای جاودان را شاید برداری و سرای جاودانی برتر از سرای سپنجی است و زاد او از این سرای باید جست که این جهان چون کشتزاری است که از او کاری و از او دِرَوی (درو کنی) از بد و نیک؛ و کس دِروده خویش در کشتزار نخورد بلکه در آبادانی (خانه و قرارگاه) خورد و آبادانی این سرای، سرای باقی است.

نقل از گزیده #قابوس_نامه عنصرالمعالی کیکاوس بن اسکندر بن قابوس بن وشمگیر به کوشش غلامحسین یوسفی نشر شرکت انتشارات علمی و فرهنگی


 
پند شنیدن
ساعت ۱:٢٦ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٧ امرداد ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: قابوس‌نامه

تا پیش از آن که دست زمانه تو را نرم کند، تو خود به چشمِ عقل در [سخن] من نگری، فزونی یابی و نیکْ نامی در دو جهان، و مبادا که دل تو از کاربستنْ باز ماند که ... اگر تو از گفتار من بهره نیکی نجویی، جویندگان دیگر باشند که شنودن و کاربستن نیکی غنیمت دارند. و اگر چه سرشت روزگار بر آن است که هیچ پسر، پند پدر خویش را کاربند نباشد.

نقل از گزیده #قابوس_نامه عنصرالمعالی کیکاوس بن اسکندر بن قابوس بن وشمگیر به کوشش غلامحسین یوسفی نشر شرکت انتشارات علمی و فرهنگی


 
قابوس‌نامه
ساعت ۱٢:٠٢ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٦ امرداد ۱۳٩٤   کلمات کلیدی: قابوس‌نامه

قابوس نامه اثر مشهور عنصرالمعالی کیکاوس کتابی است که در سال 475 هجری نوشته شده و در میان آثار زبان فارسی ارزشی خاص دارد.

این کتاب به تعبیر شادروان ملک الشعرای بهار به منزله مجموعه ای است از تمدن اسلامی پیش از مغول.

عنصرالمعالی کیکاوس از آل زیار بود.

پدرانش در نواحی شمالی ایران، گرگان، طبرستان، گیلان، ری و جبال سال ها حکومت و امارت داشتند...

آنچه اثر وی را امتیازی خاص می بخشد صداقت و صراحت لهجه اوست در کتاب قابوس نامه.

عنصرالمعالی این کتاب را به صورت پندنامه ای برای فرزندش گیلان شاه نوشته و همین صفت بارز یعنی صمیمیت و صداقت نویسنده اصالتی برجسته و ممتاز به کتاب بخشیده است به طوری که نوشته های او را می توان سخنی شمرد از دل برخاسته و هم بدین سبب است که بر دل می نشیند.

 نقل از مقدمه گزیده #قابوس_نامه عنصرالمعالی کیکاوس بن اسکندر بن قابوس بن وشمگیر به کوشش غلامحسین یوسفی نشر شرکت انتشارات علمی و فرهنگی