وارثان عاشورا

 ضعف دین‌داران و نقطه‌های غرور و وابستگی و زمینه‌های شکست، باید آموزگار کسانی باشد که ضرورت راه و ضعف رهروان را دیده‌اند و نمی‌توانند درجا بزنند و نمی‌توانند که بی امکان به راه بیفتند که باید عِدّه و عُدّه بسازند و برای عبور از عقبه‌ها و گردنه‌ها آماده شوند و خیال نکنند که شیب موافق، همیشه مددکار است که در هنگام درد و رنج و بروز گردنه باید موتورها روشن شود و انگیزه‌ها جان‌دارتر شود و انتظار مزد و سپاس از دل برود...

و تازه خوف و ترس از کاری که مطابق استعداد و توان تو نبوده و یا بر فرض تطابق با توش و توانِ تو، برابر با مقصد و مطلوب تو نبوده، این دو ترس در جان تو بنشیند، که به شهادت سوره‌ی هل اتی بدون ایثار و بدون چشم داشت مزد و سپاس و بدون این دو خوف از کارهای ناقص و یا کارهای تمام ولی نامطابق و نابرابر با مطلوب تو که بالاتر از بهشت و بیشتر از قرب و تا حد رضا و رضوان است که بشارت این سوره بدون این همه مدحی نیست و امضایی بر کارنامه‌ی ما نمی‌نشیند.

کتاب وارثان عاشورا – عین. صاد.

/ 0 نظر / 4 بازدید