نسیم رحمت


 prophet muhammad
Sometimes God puts opportunities in life that people should put themselves at the mercy of that

/ 3 نظر / 4 بازدید
فلورا

سلام آقا میثم این ایام رو تسلیت می گم. در بیت خدا شیر خدا را کشتند / داماد نبی، امام ما را کشتند یارب چه گنه داشت که در وقت سحر / آیینه روشن دعا را کشتند

فلورا

سلام آقا میثم این ایام رو تسلیت می گم. در بیت خدا شیر خدا را کشتند / داماد نبی، امام ما را کشتند یارب چه گنه داشت که در وقت سحر / آیینه روشن دعا را کشتند منبع :سایت آکا ایران

ویولون

خـُבایا ایטּ شاخه ها بَراـے قـَב ڪشیـבَטּ و رسیـבَטּ به آسِمانَت به آب جویـے ڪه اَز בِل به چَشمها ڪشیـבه میشه نیاز בارنَـב. ایטּ رو هَم بِِگُذار به حِساب یڪـے בیگَر از نیازهاـے مטּ ... ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ پیامبر(ص): «‌هَر ڪًـ๛ شَب قـَבر را بیـבار بِمانـَב گُناهانَش آمُرزیـבه می­شوَב حَتـے اَگر تِعـבاـבِ آنها به تِعـבاـבِ سِتارگاטּ آسماטּ و به سَنگینـے ڪًـوه‌ها باشَـב…» ___________________________________________________________✓ ●• اِلتِمـــــــا๛ِ בُعــــــــــا •●