فرصت

 

در بزم دور یک دو قدح درکش و برو

یعنی طمع مدار وصال دوام را

حافظ

/ 1 نظر / 4 بازدید
حمید

میخی افتاد ! بخاطرمیخی ، نعل اسبی افتاد ! بخاطرنعل ، اسبی افتاد ! بخاطراسب ، سواری افتاد ! بخاطرسواری ، جنگی شكست خورد ! بخاطرشكستی ، مملكتی نابودشد ! وهمه اینهابخاطر كسی بود ، كه میخ راخوب نكوبیده بود !!! این است واقعیت جامعه ما