بزرگیِ انسان

     به نام خدا

انسان بزرگ تر از این زندگی و عظیم تر از این هستی است.

این است که راه می افتد و هنگامی که راه افتاد دیوارها را احساس می کند و زندان را می فهمد و پوچی و عبث در این بن بست تجربه می شوند!

از کتاب صراط، ع.ص.

                      

 

/ 0 نظر / 4 بازدید