در حاشیه کلیله و دمنه

علم طب نزدیک همه خردمندان و در تمامی دینها ستوده است

و در کتب طب آورده اند که فاضل ترِ اطباء آنست که بر معالجت از جهت ذخیرتِ آخرت مواظبت نماید،

که به ملازمت این سیرت، نصیبِ دنیا هرچه کاملتر بیابد و رستگاری عقبی مدخر گردد؛

چنانکه غرض کشاورز در پراکندن تخم، دانه باشد که قوتِ اوست،

اما کاه که علفِ ستوران است به تبع آن هم حاصل آید.

کلیله و دمنه - أبوالمعالى نصر الله منشی به تصحیح مجتبی مینوی

/ 0 نظر / 3 بازدید