دشمن جدید

برای امپریالیسم جدیدی که بر ما سلطه دارد تصرف فیزیکی ممالک اهمیتی ندارد.

امپریالیسم جدید حتی اقتصادی نیست، حیله‌گرتر از آن است و آن شیوه برآورد، محاسبه و ارزیابی است.

ایامی که سروده‌های دوست داشتنی ملی قدیمی از ما می‌خواست "دشمن را بیرون کن" دیگر به پایان رسیده است.

دشمن در ماشین حساب کوچک ما کمین کرده، در ذهن ماست، در محاسبه و مصرف و خرید ماست.

شرکت‌های چند ملیتی الگوی خود را در مورد شناخت، پیش بینی مسائل و برنامه‌ها به ما تحمیل می‌کنند.


نقل از صفحه 72 کتاب زنان پرده نشین و نخبگان جوشن پوش

نوشته‌ی فاطمه مرنیسی 

ترجمه ملیحه مغازه‌ای

/ 0 نظر / 22 بازدید