غربیان و ما

تفاوت ما و غربیان در شیوه برخوردمان با مرگ یا گذشته است. 
غربیان در آخرین مرحله به مرگ می‌پردازند، اما ما آن را در اولویت می نهیم.

غربیان گذشته را یک نوع سرگرمی، وقت گذرانی و رهایی از فشار زندگی تلقی می‌کنند ولی ما اصرار داریم تا از آن یک وظیفه، حرفه و نظریه بسازیم.
توسل دائمی ما به نیاکانمان، زمان حاضر را برایمان به یک دوره وقفه یا دوره انتظار تبدیل می‌کند که درگیری ما در آن بسیار اندک است. 

در واقع، زمان حاضر، برای ما شرایط تلخ و دردناکی است.

نقل از صفحه 75 کتاب زنان پرده نشین و نخبگان جوشن پوش
نوشتهٔ فاطمه مرنیسی
ترجمهٔ ملیحه مغازه‌ای
نشر نی

/ 0 نظر / 22 بازدید