عاقبت آگاهی

انسان آگاه،  انسانی که هستی را شناخته و نقش انسان را شناخته و جهت حرکت هستی و انسان را شناخته، به این عقیده می رسد که در این کاروان متحرک هستی،
رکود کمتر از عقب گرد نیست
و عقب گرد جز تنهایی نیست
و تنهایی، در کویر هستی، جز مرگ نیست.
و به این عقیده می رسد که انسان باید بارور گردد  و شکل خود را انتخاب کند و جهت بگیرد  و در درون او و در جامعه ی او، جز حق حاکمی نماند.
به دنبال آن شناخت و این عقیده،  آنجا که می بیند طاغوتی به سرکشی برخاسته  و طاغوتی خلق را به بند کشیده و استعدادها را راکد گذاشته تا از آنها بهره بستاند،  در آنجا آرام نمی نشیند
برای گسترش حکومت حق در درون انسان و در جامعه ی او کوشش می کند.
کتاب عاشورا - استاد فقید علی صفائی حائری

/ 0 نظر / 4 بازدید