تجربه عرفانی

دشواری صوفیان، در بیان تجربه‌های عرفانی خویش،
کار را بدینجا کشاند که آنان بر پوشیده‌گویی پافشاری کنند،
تا بدین شیوه، اسرار معرفت را از نامحرمان پوشیده دارند.

از کتاب چنین گفت ابن‌عربی
نوشتهٔ نصرحامد ابوزید
ترجمهٔ سیدمحمد راستگو
نشر نی
/ 0 نظر / 29 بازدید