رهایی


When a child is born,
And released from the uterus #prison
Start crying because he wishes to go back there. 
But when he sees the extent of the World
Never remember that uterus & fancy doesn't return!
As someone who has died & leave this tight world &
Went to the wider world, no longer remember
& doesn't wish to return. 

/ 1 نظر / 4 بازدید
ویولون

ی ماه سر به مُهر، سَر از سجده برمدار ، پشت سرت کسیست که شق-القمر کند مَن از عمق وجود خودم ، خدایم را صدا کردم ..... نمیدانم چه میخواهی ..... ولی امروز برای تو ..... برای رفع-غم هایت ..... برای قلب-زیبایت ..... برای آرزوهایت ..... به درگاهش دعا کردم و میدانم خدا از آرزوهایت خبر دارد ، یقین دارم دعاهایم اثر دارد . . . الهی انچه تو این شبا به “خوبانت” عطا می کنی به ما هم عطا کن…. التماس-دعا-خوبان