علی و استمرار انسان

دﻧﻴﺎ،
ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ آن، ﺣﺐِ آن و در ﻧﻬﺎﻳـﺖ ﻋﺒـﺪ او ﺷـﺪن؛
انسان را گرفتار هم و غمی میکند که
او را رﻫـﺎ ﻧﺨﻮاﻫـﺪ ﻛـﺮد
و به شکل
ﻣﺘﻨﺎوب به سراغ او می آید...

و اﻳـﻦ ﺷـﻴﺪاﺋﻲ و ﭘﺮﺳﺘﺶ دﻧﻴﺎ،
ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ آﻓﺎت و آسیب ها می شود
که او را دائم برافراشته نموده،
و هدف قرار می دهد.

استاد فقید ع.ص. به نقل از کتاب علی علیه السلام و استمرار انسان

/ 2 نظر / 4 بازدید
مدیریت روح دانلود

سلام دوست عزیز خیلی وبلاگ خوبی داری از شما جهت مدیرت سایت دعوت میکنم خوش حال میشم به من کمک کنین

مدیریت روح دانلود

سلام دوست عزیز خیلی وبلاگ خوبی داری از شما جهت مدیرت سایت دعوت میکنم خوش حال میشم به من کمک کنین