بوستان

حکایت کنند از جفا گستری که فرماندهی داشت بر کشوری در ایام او روز مردم چو شام شب از بیم او خواب مردم حرام همه روز نیکان ازو در بلا به شب دست پاکان ازو بر دعا ... بوستان سعدی

/ 0 نظر / 4 بازدید