بازی با آتش

- ما قوی هستیم و آزاد از استبداد،

تا زمانی که هریک از ما وظیفه شهروندی خود را به یاد داشته باشد.

خواه یک دست انداز در انتهای خیابان و یا یک دروغ در دولت!

بلند صحبت کنید و آن سوالات رو بپرسید، حقیقت را بخواهید.

دموکراسی یک سواری مجانی نیست!

 

مونولوگی از  فیلم آتش بازی محصول 2010 با بازی شان پن

/ 0 نظر / 4 بازدید