سپاه سلطانی

 

تاکید و توجه سُلْطان مَحمود بر ارتش فوق العاده بود. به گفته ی راوندی، او اهالی کشور را به دو دسته تقسیم کرده بود، نیروهای مُسَلَّحْ و اهالی محل.

او به سپاهیان حقوقْ می داد و از آنها انتظار داشت که بدون چون و چرا تمام فَرامین او را اجرا کنند.

...

سران سپاه (اُمَرا و بُزرگان ارتشِ جدید) که عُمْدَتاً بَردِگان و غُلامان تُرکْ نِژاد آزاد شده بودند، به تدریج درون الیگارشی قدرت جای گرفته و بخش مهمی از آن شدند.

...

به نوشته ی هارتوگ ارتش یگانه پایگاه قدرت و تنها حافظ تاج و تَخت سُلطان بود. بنابراین شاه برای بقاء خودش چاره ای نداشت بجز آنکه خواست ها و منافع ارتش را در وَرای منافع مردم و کشور قرار دهد. او به هر قیمتی که شده بود می بایستی جلوی ناخشنودی اریستوکراسی – نظامی را که در میان سران ارتش به وجود می آمد، می گرفت تا بقاء حکومت و اقتدارش تهدید نشود.

نقل از کتاب ما چگونه ما شدیم نوشته ی صادق زیباکلام (چاپ پانزدهم)

/ 0 نظر / 4 بازدید