سنت الهی

روزﮔﺎر ﻫﻤﺎن ﺑﺮﺧﻮردی را ﺑﺎ ﺣﺎﺿﺮﻳﻦ دارد ﻛﻪ
ﺑﺎﮔﺬﺷﺘﮕﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺳﻨﺖﻫﺎ و قوانین حاکم، ثابت است
و آﺧﺮﻳﻦ ﺑﺮﺧﻮرد آن ﻣﺎﻧﻨﺪ اوﻟﻴﻨﺶ می باشد
که سنت ها تبدیل ناپذیرند
و اﻣﻮر دﻧﻴﺎ و دﻫﺮ ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛
زیرا از یک سنت واحد پیروی می کنند
و نیروﻫﺎی ﺟﻠﻮدار آن ﻣﺘﻈﺎﻫﺮ و در ﭘﻲ ﻫـﻢ و ﭘﺸـﺘﻴﺒﺎن ﻫـﻢ هستند

و به این جهت روزﮔﺎر ﻳﻚ ﺳﻴﺮ و ﺟﺮﻳﺎن واﺣﺪی دارد.

اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺣﻜﺎﻳﺖ از اﺳﺘﻤﺮار آدمی دارد ﻛﻪ در دﻧﻴﺎ ﺑﻘﺎئی ﻧﺪارد و
دﻧﻴﺎ ﻣﻘﺼﺪ او ﻧﻴﺴﺖ.

آن ﻛﺲ ﻛﻪ در فرصتی ﻛـﻪ روزﮔـﺎر ﺑـﻪ او داده ﺳﺒﻘﺖ ﺑﮕﻴﺮد
و ﺑﺎ ﻧﻈﺎم هستی ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺑﻬﺸـﺖ میرسد
و آن کس که از فرصت ها اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻜﻨﺪ
و ﺑﺮﺧﻮرد مناسبی ﺑـﺎ روزﮔـﺎر نداشته باشد عقب می افتد
و خاسر می شود و می سوزد.

استاد فقید علی_صفائی_حائری
ازکتاب علی علیه السلام استمرار انسان

/ 0 نظر / 5 بازدید