نتیجه خودکامگی

تا سال 1312، رضاشاه همه را گرفت و بست و کشت و هیچ جنبنده ای در داخل ایران در مقابل او جرات بی اندامی نداشت.

او یکه تاز میدان شد و چنان تنها شد که در 1320 با یک اخطار دولت انگلیس وطن آریایی را رها کرد و به جزیره ی موریس رفت

و این هم نتیجه ی خودکامگی که هم محصول ملت است و هم کشنده ی آن.

نقل از کتاب جامعه شناسی نخبه کشی نوشته ی علی رضاقلی

/ 0 نظر / 4 بازدید