انتخاب خیر و شر

رسول می توانست تمامی مخالفین را از میان بردارد و پنهانی سرهاشان را زیر آب ببرد

ولی نوع حکومت او و تدبیر هدیناه النجدین نمی گذارد که رقیب را حذف کند و شیطان را بردارد

که آدمی باید در میان راه ها، انتخاب کند و با مقبل و همراه حق، مدبر و فراری ها را محدود نماید، که تدبیر الهی در میان دعوت رسول و شیطان و در چند راهه های غریزه و معرفت و ایمان به تدبیر جامعه در کنار تمامی قطب های موافق و مخالف و در کنار تمامی زمینه های فساد و صلاح می پردازد

از معرفت دینی تا حکومت دینی اثر استاد فقید علی صفائی حائری

/ 1 نظر / 4 بازدید