حقیقت

 

-          تو زن داری?

-          نه، زن ندارم.

-          پس هیچوقت نمی فهمی که گفتن حقیقت به زن آدم چقدر سخته!

Man on Fire  2004 

 

/ 2 نظر / 4 بازدید
sara

...........@@@ ............@@@@@@@@@ ...............@@@@@@@@@ ....................................@@ ....................@@ ....................@@@ ....................@@@ ....................@@@ ....................@@@ ....................@@@ ......................@@ .................................................. @@@...............................@@@ @@@................................@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@ ...@@@@@@@@@@@@@@ ..................@@...@@ ..................@@...@@ ......................@@ ......................@@ ............................ ...............@@@@ .............@@.......@ ................@@@@@@ ............................@@ ............................@@ ............................@@ ............................@@ ............................@@ ............................@@ ............................@@ ..............................@

رستا

دیگه خیلی قضیه رو جنایش کرده[نیشخند]