حکومت اسلام

من می دیدم آن ها که مدعی هستند باید اسلام را از سرچشمه ی اصلی اش گرفت،
این اسلام را از راه اصلی اش،
از راه خودش به مقصد نمی رسانند  و هنگام بیان کردن این اسلام از طرح های غیراسلامی مدد می گیرند و بر قدرتی خارجی تکیه می کنند و فقط به کمک شعار می خواهند اسلام را قالب بزنند  و پیاده نمایند،
در حالی که اسلام جز با پای خودش به مقصد نخواهد رسید  و نه تنها هدف بلکه راه هم باید راه خودش باشد
چه فرق می کند در قسمت سازندگی و تهیه ی افراد و یا جمع آوری اینها  و یا در قسمت تبدیل شخصیت ها به قدرت و بستن افراد به حزب و به بنیان مرصوص
و چه فرق می کند که در قسمت تربیتی اش و یا در قسمت های اعتقادی اش  یا در نظام های اقتصادی و قضایی و جزایی و حقوقی اش
در تمامی این ها و جز اینها نمی توان جز  از طرح اسلامی و راه حل های قرآن به سوی راه حل دیگری رفت  و اگر رفتیم این دیگر حکومت اسلام و حقیقت اسلام نیست.
از کتاب اندیشه ی من استاد فقید علی صفائی حائری

/ 0 نظر / 4 بازدید