راه گلستان


ما را ز زیر پر هست راهی به آن گلستان
هر چند سخت بندد صیاد بال ما را
آن کس که داد ما را ز آغاز آنچه بایست
هم می‌کند در آخر فکر مآل ما را


صائب تبریزی

/ 0 نظر / 4 بازدید