شریعتی

 معلم شهید علی شریعتی در کتاب گفتگوهای تنهایی :

 

... چشمهایت را ببند ، نگاهم مکن ! من طاقت دیدن آنها را ندارم .

 

چه بگویم ؟

 

گریستن ، تنها کار یک ناتوان است و

من سخت ناتوانم !

 

/ 1 نظر / 4 بازدید