قضاوت اخلاقی

بیهقی به راستی واقع گراست، اما محاکمه و اعدام پر تشریفات حسنک به شکلی توصیف می شود که نظام را رسوا می کند؛ نظامی که در این جا مثل اغلب جاهای دیگر نمایانگر بازی و نمایشی فریبکارانه است. رسم و آیین از ویژگی های مهم نمایش قدرت در قرون وسطی بود اما بیهقی نشان می دهد وقتی این ها را برای بیدادگری و منفعت شخصی بیشتر به کار می گیرند چه اتفاقی می افتد... خواننده باید قضاوت کند و این کار را باید برحسب سخنان بیهقی انجام دهد. این سخنان شامل مفاهیمی انتزاعی نظیر دولت، قانون یا نظام نیست: همه این ها، تا جایی که وجود دارند، در قالب فرمانروا تجسم می یابند که در این جا رفتارش در معرض قضاوت اخلاقی قرار می گیرد.

از کتاب تاریخ نگاری فارسی ( سامانیان، غزنویان، سلجوقیان) اثر جولی اسکات میثمی ترجمه محمد دهقانی نشر ماهی

Julie Scott meysami Persian historiography (To the end of the twelfth century)

/ 0 نظر / 36 بازدید