مجلس

 

بنده هیچ نمی خواهم راجع به پایان کار مشروطیت صحبتی بکنم... تنها این جمله را عرض کنم که جمهوری اسلامی ایران بر ملت ایران منت گذاشت که نام مجلس خود را از مجلس شورای ملی برداشت و به مجلس شورای اسلامی تبدیل کرد.

نقل از کتاب مستطاب شاهنامه آخرش خوش است اثر استاد محمدابراهیم باستانی پاریزی

/ 0 نظر / 5 بازدید