سرای محنت

محمد غزالی در شرح عقبه چهارم می گوید:

این سرای، سرای محنت و بلاست، هر که در این سرای باشد، البته در بلا باشد به سختی ها و مصیبت ها ممتحن گردد و مصیبت به انواع باشد:

در اهل و قرابات و اخوان و اصحاب و احباب به موت و فقدان و غیبت و فراق،

و در نفس به انواع بیماری ها و دردها و فکرها،

و در عرض به مخالفت و مجادلت و مقاتلت و مشاتمت و تعبیت و غیبت و افترا مردمان با او،

و در مال به ذهاب و زوال.

و هریک از این مصیبت ها حرقتی و لذعی جداگانه باشد و به صبر احتیاج باشد و الا جزع و تاسف بر آن از عبادت باز دارد و فراغت از جهت آن زائل گرداند.

و طالب آخرت را بلا و محنت بیشتر باشد و هر که را به حضرت عزّت قربی باشد، مصائب بر او در دنیا بیشتر باشد و بلا و محنت سخت تر.

 

منهاج العابدین به نقل از کتاب متقین نوشته ی سیدمهدی شجاعی

/ 0 نظر / 4 بازدید