سنجش عادت

مادام که سنجشی در میان نباشد،  ناچار عادت ها و سنت ها و تعصب ها میانه داری می کنند  و گرد و خاک بالا می آورند  و انسان را کور می سازند و او را از حرکت و رشد و پیشرفت باز می دارند،  اما هنگامی که از روی سنجش انتخاب کنیم آن وقت دیگر تعصب و سنت و عادت می میرند  و شناخت و عشق، ما را به حرکت و پیشرفت وامی دارند
هر حقیقت متحرکی هنگامی که از سنجش و انتخاب نباشد  و به عادت و تقلید رسید  در واقع به قبرستان خود رسیده و با دست خویش گور خود را کنده است 
از کتاب اندیشه ی من اثر استاد فقید علی صفائی حائری

/ 0 نظر / 4 بازدید