دوستان حقیقی

قرآن به ما مى‌آموزد که:

الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین (زخرف، 67)

دوستان در روز قیامت با هم دشمن‌اند مگر متقین.

دوستى ورزیدن‌هاىِ پارسایانه چنان پایدارند که تا عرصه‌ىِ مَحشَر هم کِشیده مى‌شوند و به بِهشت هم مى‌رسند.

سایر دوستی‌ها، به حقیقتْ دشمنى است.

و به همین سببْ اهلِ جهنمْ همه در تَخاصُم‌اند.

تحریفى و خیانتى از این بالاتر نیست که آدمى بر «سوارى گرفتن از دیگران» نام دوستى بنهد.

دوستى، هَمدِلى و مَحرَمى است.

مداحان، که در دل بر آدمى مى‌خندند و به زبان ستایش او مى‌گویند، نه دوست که دشمن‌اند:

غیرتم نایَد که پیشت بایستَند || بر تو مى خَندند عاشق نیستند

 

اوصاف پارسایان – عبدالکریم سروش

/ 1 نظر / 4 بازدید