سربازی 37

به نام خدا

 

در کتاب ارتش در تاریخ نوشته احمد نوروزی فرسنگی یک سری اصطلاحات نظامی که در زمان قاجاریه و اوائی پهلوی مورد استفاده بوده است را آورده که برخی جالب هستند :

1-     آتریاد : تیپ مختلط

2-     فوج : هنگ

3-     دیوزیون : لشکر

4-     بریگاد : تیپ

5-     اسکادران : سواران

6-     قشون : ارتش

7-     ساخلو : پادگان

8-     نایب : ستوان

9-     معین نایب : ستوان یار

10- وکیل : گروهبان

11-سلطان : سرگرد

12-آسپیران : استوار

13-سرجوقه : سرجئخه

14-تابین : سرباز

 

یکی دیگر از موارد جالب این کتاب حقوق نظامیان در دوران قاجاریه بوده استکه اگر با حقوق دیگر افراد مقایسه شود جالب خواهد بود .

 

 

/ 1 نظر / 4 بازدید