وارثان عاشورا

مادام که ما نگاه تطبیقی بر خویش نداشته باشیم، حقایقی تاریخی هرچند که احساس ما را سرشار کند و یا ما را مشغول کند و سرگرم نماید، برای ما عبرت و آموزگار نخواهد بود.

مادام که ما خود را با اصحاب حسین مقایسه نکنیم و رنج‌های حقیر و ترس‌های حقیر و آرزوهای حقیر و عذرهای بدتر از گناه و توجیه‌های حقیر خود را با آن‌ها نقادی نکرده باشیم و از آن حجت‌ها درس نگرفته باشیم، نه آن‌ها و نه عظمت‌شان را می‌شناسیم و نه خود و حقارت‌مان را. حقارتی که به خاطر حرف‌های بد و برخودرهای نامطلوب، ما را به ارتداد و یا روزمره‌گی می‌کشاند و از هرگونه شروع جدید و حرکت مستمر باز می‌دارد. تا آن‌جا که مکر دشمن و باطل دوست، ما را از حقمان می‌نشاند و جدا می‌سازد.

کتاب وارثان عاشورا – عین. صاد.

/ 1 نظر / 4 بازدید
عينک ريبن

لطفا از سايت بهترين و مدل هاي عينک رين ديدن فرماييد