ملت در صحنه

 

اگر ملت صحنه را ترک کند همان می شود که شد؛ هر بار ملت یورش می کند و مواضع استعمار و استثمار و استبداد را تصرف می کند و سپس عقب نشینی می کند و استبدادِ تازه نفس تری به جای استبداد کهنه فرسوده قبلی جایگزین می شود و دوباره ملت باید چند دهه دیگر در جنگ فرسایشی شرکت کند تا نیروهای آنها را تحلیل برده با توجه به جمیع شرایط آن را سرنگون کند.

و همیشه نیز نظر خود را عطف به استبداد نموده و از بستر آن غافل بماند. اگر مردم خواسته خود را خوب می شناختند و لوازم کافی برای آن تدارک می دیدند، هر عوامفریبی قادر نبود که منافع آنها را این گونه پایمال کند.

نقل از کتاب جامعه شناسی نخبه کشی نوشته ی علی رضاقلی

/ 0 نظر / 4 بازدید