انصاف و عدالت

اعمال ناشی از انصاف و عدالت هرچند متضمن ضرر و زیان باشند مایهٔ احترام و حاکی از همت بلند و بخشندگی هستند: زیرا بزرگ‌منشی و بخشندگی نشانهٔ قدرت است. برعکس نیرنگ‌بازی، خدعه و غفلت از انصاف و عدالت خفت‌آور است. کتاب لویاتان اثر توماس هابز ترجمهٔ حسین بشیریه نشر نی چاپ اول صفحهٔ ۱۳۴

/ 0 نظر / 29 بازدید