اسیر عشق

به چشم‌های هوس‌آلودی که به استقبال عشق آمده‌اند بگویید از همان راه

آمده بازگردند که عشق هرگز در قاب چنین چشم‌هایی نخواهد نشست!

به قلب‌های حقیری که در پی عشق می‌گردند بگویید عشق حس بزرگی

است، حتی اگر هم بخواهد در خانه‌ی تنگشان جا نمی‌گیرد.

به آنها که سخت می‌بخشند، سخت می‌بخشایند، دیر می‌گذرند، بگویید

آنکس که دیکته ساده «مهر» را نمی‌تواند بنویسد او را چه به سرودن غزل

هزاربیتی عشق . . .

عشق نه اسیر می‌کند، نه اسیر می‌شود، نه تمنا می‌کند، نه بی خیال می‌شود . . .

 

 

 

نقل از رب دوشامبر الهی

/ 5 نظر / 4 بازدید
آرش بابائي

در این روزگار غریب ،عشق ،نه تمنا می کند و نه بی خیال می شود ؛ترسم از آن است که عشق ،محال بشود ... [گل]

سوزی جون

[گل]عید بر عاشقان مبارک[بوسه][گل][بوسه]عید مبعث مبارک[گل] [گل]عید بر عاشقان مبارک[بوسه][گل][بوسه]عید مبعث مبارک[گل] [گل]عید بر عاشقان مبارک[بوسه][گل][بوسه]عید مبعث مبارک[گل] [گل]عید بر عاشقان مبارک[بوسه][گل][بوسه]عید مبعث مبارک[گل] [گل]عید بر عاشقان مبارک[بوسه][گل][بوسه]عید مبعث مبارک[گل] [گل]عید بر عاشقان مبارک[بوسه][گل][بوسه]عید مبعث مبارک[گل] [گل]عید بر عاشقان مبارک[بوسه][گل][بوسه]عید مبعث مبارک[گل] [گل]عید بر عاشقان مبارک[بوسه][گل][بوسه]عید مبعث مبارک[گل] [گل]عید بر عاشقان مبارک[بوسه][گل][بوسه]عید مبعث مبارک[گل] [گل]عید بر عاشقان مبارک[بوسه][گل][بوسه]عید مبعث مبارک[گل] [گل]عید بر عاشقان مبارک[بوسه][گل][بوسه]عید مبعث مبارک[گل]

نیلوفر

درست است که عشق از هر قیدی رهاست...اما عاشق است که اسیر تنهایی هاست....