درس تجربه

خب، جامعه ای که دو قرن تحقیر شده،

وقتی پیرمردی مثل مصدق را می بیند که این جور ایستاده جلوی قدرت خارجی و می گوید، نه و با آن بیانی هم که در این گفتن، داشت. بیانی که یک شخصیت ملی اظهار می کرد. بنابراین، این جامعه را به هیجان و به حرکت در می آورد.

خیلی کم ممکن بود کسی بتواند بی تفاوت بماند!

 به نقل از کتاب درس تجربه، خاطرات ابوالحسن بنی‌صدر

 

/ 0 نظر / 4 بازدید