شیعه و پاسخ به تاریخ

این جملات و طرز تفکر تنها پادشاه و حافظ مذهب حقه جعفری ، بر طبق اصول قانون اساسی مشروطه ، در حالی است که ایرانیان تا زمان به قدرت رسیدن صفویان اقلیت بسیار کمی از شیعیان را در بر می گرفتند و همچنین مذهب تشیع از زمان صدر اسلام و حیات نبی مکرم اسلام آغاز شده بود و قبل از تسلط مسلمانان بر سرزمین پارس شیعه وجود داشت و عقایدش تبیین شده بود .

/ 1 نظر / 4 بازدید
نوشا

سپاس از حضور شما [گل]