کار سنگ


بودن، کارسنگ‌هاست؛
برخیزیم و شدن را بیاموزیم
واهمه و خیال‌بافی و بی دست و پایی و مردّد مانی
همه از عوارض زندگی نکردن‌ست
در جایی که زندگی هست، از مرگ نیز پروایی نیست

جغرافیای رازها - ابوالقاسم حسینجانی

/ 0 نظر / 22 بازدید