نبراسکا

 

-          چطور شد که تو با مامان ازدواج کردی؟

-          اون خودش دلش می خواست.

-          تو نمیخواستی اونوقت؟

-          منم گفتم: به درک!

 

              Nebraska  - 2013

                                                                                                                                     

/ 0 نظر / 4 بازدید