بصیرت

چه شکایت کنم از ضعف بصر در پیری؟
که بصیرت عوض نور بصر داد مرا
کو دماغی که برآرم ز گریبان سر خویش؟
من گرفتم که فلک افسر زر داد مرا


صائب تبریزی
/ 0 نظر / 5 بازدید